ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
หลักสูตร
 • ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก
 • เปียโน
 • ขับร้อง
 • กลอง
 • กีตาร์
 • เครื่องสาย
 • เครื่องเป่า
 • ดนตรีไทย
 • บัลเล่ต์ & แด๊นซ์
   

- เกร็ดความรู้
ประโยชน์ของการเรียนดนตรี

1.เพื่อสร้างเสริมช่วงสมาธิ
2.เพื่อลดภาวะอารมณ์รุนแรงต่างๆ เช่น โมโหง่าย ฉุนเฉียวง่าย ขี้โมโห เป็นต้น
3.เพื่อฝึกให้เด็กเป็นคนใจเย็น  ไม่ใจร้อน
4.เพื่อเสริมสร้างความจำ  กระตุ้นการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อในร่างกาย
5.เพื่อใช้เป็นความสามารถพิเศษ ในการเรียนต่อ การแข่งขัน การประกวดหรือการสอบชิงทุนต่างๆ
6.เพื่อให้เด็กได้เปิดสังคม  มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างกลุ่ม 
7.เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก
8.เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
9.เพื่อให้เด็กหลีกตนเองออกมาจากการเล่นเกมส์  การดูทีวี  การเล่น msn, chat เป็นเวลานานๆ
10.เพื่อพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์  (EQ : Emotional Quatient)
11.เพื่อฝึกความเป็นไทย  รวมถึงการฝึกกิริยามารยาทอย่างไทย  ซึ่งแฝงอยู่ในการเรียนดนตรีไทย

ความแตกต่างกันในการเรียนดนตรีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก
การเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ยังเด็กจะได้เปรียบตรงที่  กล้ามเนื้อมือและการเรียนรู้ของเด็กจะสามารถพัฒนาได้ดีกว่าผู้ใหญ่  เด็กสามารถบรรเลงเทคนิคต่างๆ  เรียนรู้ทฤษฎี และสามารถพัฒนาฝีมือการบรรเลงได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด จนวันหนึ่งเด็กอาจสามารถทำได้ดีกว่าครูด้วยซ้ำไป  ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะพัฒนากล้ามเนื้อมือได้ไม่ดีเท่าเด็ก  แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ทฤษฎี ข้อปฏิบัติ และรับการถ่ายทอดจากครูได้ดีกว่าเด็ก  เนื่องจากผู้ใหญ่มีสมองที่ได้รับการพัฒนาแล้วจึงมีความรู้ความเข้าใจที่จะสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ได้มากกว่าเด็ก

ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก
            ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก Music for Little Mozart (MLM)  หลักสูตรวิชาดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ 3 ปีครึ่ง – 5 ปี เรียนร่วมกลุ่มกับผู้ปกครอง โดยใช้หลักสูตรของ Alfred  จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการ   เป็นปูพื้นฐานดนตรีสำหรับเด็กเล็ก เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านทักษะดนตรี  ให้รู้จักโน้ตดนตรีเบื้องต้น   สัญลักษณ์ต่างๆของโน้ตเพลงสากล  ฝึกทักษะการฟัง แยกแยะเสียง เสียงสูง-เสียงต่ำ  ในจังหวะต่างๆ โดยใช้  “คีย์บอร์ด”  นอกจากนี้ยังสอดแทรกการร้องเพลง และกิจกรรมเข้าจังหวะ โดยผ่านตัวการ์ตูน  “Beethoven  Bear”  และ  “Mozart  Mouse”   ในการเรียน การสอนจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้าน โดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการทบทวน และ ฝึกซ้อมให้นักเรียน

ระยะเวลา  12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง /ครั้งละ 1 ชั่วโมง เต็ม/ เรียนเดี่ยว)


เปียโน
            การเรียนเปียโนนี้ เริ่มได้ตั้งแต่อายุ 5 ขวบขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่   เรียนรู้วิธีบรรเลงบทเพลงคลาสสิค และ บทเพลงร่วมสมัย  ฝึกทักษะการอ่านโน้ตให้รวดเร็ว เรียนรู้การถ่ายทอดบทเพลงด้วยท้วงทำนองที่ถูกต้อง  เข้าใจในอารมณ์เพลง  ความรู้สึกทางศิลปะ ที่ผู้ประพันธ์เพลงได้แต่งไว้ ฝึกสมาธิ และพัฒนาความสามารถทางความคิด ความจำ และอารมณ์ ก่อให้เกิด ความกล้าแสดงออก พัฒนาโสตสัมผัส (ตา , หู , มือซ้าย-ขวา และเท้า)  เรียนรู้เทคนิคต่างๆ  การเรียนเปียโนยังสามารถนำความรู้นำไปปรับใช้กับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆได้อย่างดี เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างพื้นฐานทักษะดนตรีที่ดีมากชนิดหนึ่ง  นอกจากนี้ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรียังนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกด้วย  ทั้งนี้ทางสถาบันฯ จัดให้มีการทดสอบความสามารถทางด้านเปียโน โดยแบ่งเป็น  3  ระดับใหญ่ๆ  ชั้นต้น ,  ชั้นกลาง  และชั้นสูง   นักเรียนที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา   12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง / ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม / เรียนเดี่ยว

ขับร้อง
            หลักสูตรการเรียนร้องเพลง เริ่มตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ นักเรียนจะรู้จักการเปล่งเสียง เรียนรู้เทคนิคการหายใจที่ถูกต้อง การควบคุมเสียง และจังหวะ เรียนรู้ทฤษฎีโน้ต   เทคนิคการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพื่อการพยุงเสียง  นักเรียนจะรู้จักการนับจังหวะเพลง  ขับร้องโดยไม่คร่อมจังหวะ  และพื้นฐานการเป็นนักร้องที่ดี ท่าทางการร้อง การสื่อความหมาย และอารมณ์ รวมถึงการแสดงออกบนเวที ด้วยลีลาท่าทางที่เหมาะสม   ตามจังหวะเพลง  เสริมสร้างความมั่นใจ และการกล้าแสดงออกในที่สาธารณะชน  การเรียนการสอนจะผสมผสานทั้งเพลงไทย และเพลงสากล  นักเรียนที่เรียนจะสามารถเลื่อนระดับการเรียนเพื่อไปในระดับที่สูงขึ้น โดยการทดสอบความรู้ความสามารถ จากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา        12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม)


กลอง

           หลักสูตรนี้สามารถเริ่มเรียนได้เริ่มตั้งแต่อายุ  10  ปีขึ้นไป  โดยใช้หลักสูตรของ  Alfred  จากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนรู้การตีกลองชุด ตั่งแต่ท่านั่ง , การจับไม้กลอง ที่ถูกต้อง  เรียนการอ่าน – เขียน โน๊ตสากล   ฝึกการแยกโสตสัมผัส มือซ้าย-ขวา  , เท้าซ้าย – ขวา  การตีสลับมือ และการเล่นรวม ทั้งมือและเท้า  ฝึกการนับจังหวะ  รู้จักลักษณะเสียงเอกลักษณ์ของกลองและ ฉาบแต่ละใบ  เรียนรู้จักการเล่นเป็นวงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ เช่น กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด   มีความเป็น Musicianship  มีความสามารถในการตีในจังหวะพื้นฐาน 8 Beats , 16 Beats  และในระดับที่สูงขึ้น  Shuffle , Swing , Funk Blues , Brazilian    Afro-Cuban และ Jazz   นอกจากนี้ทางสถาบันจัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยแบ่งเป็น  3  ระดับ  นักเรียนที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา     12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม / เรียนเดี่ยว)
 

กีตาร์
           เหมาะสำหรับอายุ 7 ปีขึ้นไป  โดยสามารถเลือกเรียนตามประเภทของกีตาร์ได้  ซึ่งมี   4  ประเภท ได้แก่ กีตาร์คลาสสิค , กีตาร์อะคูสติค , กีตาร์ไฟฟ้า  และกีตาร์เบส  สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านกีตาร์โดยตรง  ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของ  Alfred  จากประเทศสหรัฐอเมริกา  เรียนรู้การเล่นกีตาร์ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง  นักเรียนจะสามารถเล่นเดี่ยว หรือกลุ่มได้  เรียนรู้ชนิดต่างๆของกีตาร์ ฝึกการเล่นแบบ Chords และแบบ Scale  ทักษะการอ่านโน้ต วิธ การเล่นโดยใช้นิ้ว (Finger Playing)  การเล่นเดี่ยว และการเล่นเป็นกลุ่ม หรือวง   ฝึกเทคนิคการเล่นทั้งมือซ้ายและมือขวาในรูปแบบ Spanish Guitar , Folk , Jazz ,Blues , Pop , Rock  ฝึกการเล่นในแบฉบับศิลปินรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพื่อการเข้าทำงานในห้องอัดเสียง   ทางสถาบันจัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยแบ่งเป็น  3  ระดับ  นักเรียนที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ   นอกจากนี้ความรู้ความสามารถทางด้านดนตรียังนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกด้วย 

ระยะเวลา    12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม )


เครื่องสาย
             หลักสูตรสำหรับผู้พิสมัยในความละเมียดละไมของเครื่องดนตรีปะเภทเครื่องสายเช่น ไวโอลิน ,  เชลโล  โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง เน้นการวางพื้นฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รับตั้งแต่อายุ  7  ปีขึ้นไป  การเรียนการสอนใช้หลักสูตรของ  Zusuki   ประเทศญี่ปุ่น  เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติที่สุด  คือ การฟัง  การดู  รวมทั้งการทำตามอย่าง  โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น CD  หรือ  VCD   เป็นต้น ในหลักสูตรนักเรียนจะต้องรู้จักการยืนด้วยท่วงท่าสง่างาม  การจับคันชักที่ถูกต้อง  การเรียนรู้โน้ตสากล ฝึกการฟัง การอ่าน โน้ตได้อย่างรวดเร็ว  การเรียน Scale และ Pireces   รวมถึงการเข้าใจในบทเพลง แต่ละเพลง นำสู่การบรรเลงออกมาด้วยเสียงไวโอลินอันไพเราะ   นักเรียนจะสามารถบรรเลงเดี่ยว Solo  และรวมกลุ่ม Ensemble กับเครื่องดนตรีชนิดอื่น เช่น  เปียโน  ฟลุท  แซกโซโฟน ฯลฯ  ในรูปแบบคอนเสิร์ตได้  อีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบ เพื่อเข้าในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสอบเทียบเกรดของสถาบันต่างๆ ได้อีกด้วย  ในแต่ละหลักสูตรจะมีการสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา    12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม  /  เรียนเดี่ยว )


เครื่องเป่า
             หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่อายุ  7  ปีขึ้นไป  จนถึงผู้ใหญ่ ประเภทเครื่องดนตรีได้แก่  ฟรุท , คลาริเน็ต , ทรัมเปท  และแซกโซโฟน   โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน ของ  Hal Leonard  ประเทศสหรัฐอเมริกา  นักเรียนจะต้องเรียนรู้จักการจรดปากและจัดรูปปากที่ถูกต้องในการเป่า เพื่อให้เสียงที่น่าฟัง   เรียนเรื่องการหายใจ และการใช้ลมในการเป่าอย่างถูกวิธี  รู้จักการใช้เทคนิคการตัดลิ้น  ฝึกการควบคุมจังหวะ  การเคลื่อนไหวของนิ้วที่เร็วสม่ำเสมอ  รวมถึงการรู้จักเครื่องหมาย  คำศัพท์ทางดนตรี      การฟัง  และการอ่านโน้ต  เรียนรู้การเล่นคู่  Duet   และ  การเล่นเป็นกลุ่ม Ensemble  นอกจากนี้ทางสถาบันฯจัดให้มีการทดสอบความสามารถ โดยแบ่งเป็น  3  ระดับ  ผู้ที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา   12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม  /  เรียนเดี่ยว)


ดนตรีไทย 
            เหมาะสำหรับผู้เรียนตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียนเครื่องดนตรีไทย  ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้มือและโสตประสาทควบคุมเครื่องดนตรี พัฒนาทางสมองโดยเน้นด้านความจำ ความเข้าใจ และจำแนกการใช้มือปฏิบัติต่อเครื่องดนตรีแต่ละชนิด  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม ปลูกฝัง วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไทยแขนงหนึ่งด้วย  เรียนรู้ประวัติของเพลงไทย  ความหมายและโอกาสที่ใช้  เทคนิคต่างๆ เช่น การตี , การกรอ , การสะเดาะ ,การสะบัด ฯลฯ รวมทั้งศัพท์สังคีตที่ควรรู้ ทางสถาบันจัดให้มีการทดสอบความสามารถ นักเรียนที่ผ่านการสอบจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ

ระยะเวลา   12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงเต็ม)

บัลเล่ต์  & แด๊นซ์
              บัลเล่ต์  เริ่มตั้งแต่อายุ  5  ปีขึ้นไป ดำเนินสอนตามหลักสูตร The Royal Academy of  Dance (RAD) จากประเทศอังกฤษ  ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับในโลก หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการสอนแบบ Classical Ballet เน้นทักษะการเต้นอย่างถูกต้อง  ตลอดจนความรู้ความเข้าใจศัพท์เทคนิคบัลเล่ต์  ปรับสรีระร่างกาย  การยืน  การเดิน  เขย่งปลายเท้า  หรือท้วงท่าการกระโดดที่สวยงาม  รวมถึงการปรับบุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อมั่น  กล้าแสดงออก และมีศักยภาพในการแสดงออกต่อสาธารณชน นอกจากนี้การเรียนบัลเล่ต์ ยังสามารถนำความรู้พื้นฐานไปปรับประยุกต์ใช้ในการเต้นประเภทอื่น เช่น  Jazz Dance , HipHop ฯลฯ  นักเรียนสามารถสอบเทียบวัดระดับมาตรฐานสากล  พร้อมรับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน RAD โดยตรง
 
 แด๊นซ์   เริ่มตั้งแต่  7   ปีขึ้นไป  เป็นการเต้นที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเรียน อาทิ เช่น Hip Hop ,  Kids Hip Hop ,  Street Hip Hop , Jazz  Freestle

ระยะเวลา    12 ครั้งต่อ 1 course  ( สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
 
KPNRAM

อาจารย์ผู้สอน article
ติดต่อเรา article
weblink article
ร่วมงานกับเราCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง  
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น รามคำแหง
186 ถ.สุขาภิบาล3 ปากซอยรามคำแหง 190/1 เขตมีนบุรี (ตรงข้ามบิ๊กซีสุขาภิบาล3) กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-5405433-4 ,085-9200634-5 Faxl : 02-5404332
สถาบันดนตรีเคพีเอ็น